Διασύνδεση φωτοβολταϊκής µονάδας του ΤΕΙ Αθήνας

Εθελοντική Ομάδα: 

 

Η ιδέα δηµιουργίας µιας διασυνδεδεµένης φ/β µονάδας ηλεκτροπαραγωγής βασίστηκε

στην εκρηκτική αύξηση της ανάπτυξης τέτοιων µονάδων στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές

χώρες και στην έλλειψη τεχνογνωσίας στην αγορά σε θέµατα σχεδιασµού & ανάπτυξης

µικρών αποκεντρωµένων σταθµών που χρησιµοποιούν ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

 

Το έργο έχει κυρίως επιδεικτικό και ερευνητικό χαρακτήρα. Η τελική εγκατάσταση

αποτελεί όχι µόνο απόδειξη της εφαρµοσιµότητας των ΑΠΕ αλλά και διαφήµισης για

αυτές, και µάλιστα σε χώρο εκπαίδευσης µηχανικών. Επίσης το σύστηµα αποτελεί

πεδίο µελέτης έρευνας και ανάπτυξης διασυνδεδεµένων φωτοβολταϊκών συστηµάτων

και υποσυστηµάτων τους. Αναλυτικότερα, µε βάση τα πειραµατικά δεδοµένα της

λειτουργίας του θα πραγµατοποιούνται εργαστηριακές ασκήσεις στα πλαίσια του

Εργαστηρίου ΑΠΕ του Τµήµατος, και θα εκπονούνται πτυχιακές εργασίες από

τελειόφοιτους. Συνάµα, το έργο αποβλέπει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από

την εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας και την πώληση της στον ∆ιαχειριστή του

Συστήµατος Μεταφοράς Ενέργειας.

 

Το έργο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από στελέχη του Εργαστηρίου Ανανεώσιµων

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) του Τµήµατος Ενεργειακής Τεχνολογίας µε την συµβολή

Εθελοντικής Οµάδας σπουδαστών που συστάθηκε για αυτό το σκοπό. Η

χρηµατοδότηση του προήλθε από την Επιτροπή Εκπαίδευσης & Έρευνας του ΤΕΙ

Αθήνας ενώ χορηγοί του ήταν οι εταιρείες Schneider Electric Hellas ΑΕ , Ελληνικά

Καλώδια και Umweltkontor Hellas AE. Αξίζει να σηµειωθεί ότι είναι για πρώτη φορά

δηµιουργείται µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Εκπαιδευτικό Ίδρυµα η

οποία είναι συνδεδεµένη µε το δίκτυο χαµηλής τάσης.

 

Ο σταθµός αποτελείται από 28 φωτοβολταϊκές γεννήτριες ονοµαστικής ισχύος 55Wp –

συνολική ονοµαστική κλίση 1.54kWp – τεχνολογίας µονοκρυσταλλικού πυριτίου υπό

κλίση 38 µοιρών µε δυνατότητα µεταβολής της κλίσης τους, αντιστροφέας δικτύου 1,4

kW συνοδευόµενος µε εξοπλισµό παρακολούθησης και καταγραφής λειτουργίας του Φ/Β

συστήµατος, πίνακα ελέγχου και πλήρη µετεωρολογικό σταθµό. Ο προσανατολισµός

του είναι νότιος µε ελεύθερο ορίζοντα. Η εγκατάσταση διαθέτει σύστηµα SCADA µε το

οποίο υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης κα ελέγχου του σταθµού από απόσταση.

 

Η απόσταση της µονάδας από το δίκτυο είναι περίπου 100m οπότε κατασκευάστηκε νέα

εναέρια γραµµή ενώ κατασκευάστηκε κατάλληλη γείωση για τον αντιστροφέα δικτύου και

τον µετρητή ενεργού ενέργειας.

 

Η εκτιµώµενη ετήσια καθαρή ενεργειακή παραγωγή είναι 2047 kWh και τα έσοδα του

126 Εuro. Με άλλα λόγια καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες ενός µέσου καταναλωτή για

έξι µήνες το έτος. Η επένδυση φυσικά λόγω των προαναφερθέντων λόγων δεν είναι

βιώσιµη, όµως επιτελεί άριστα τον εκπαιδευτικό και ερευνητικό της σκοπό. Το

Εργαστήριο ΑΠΕ, υπό την διεύθυνση του ∆ρ. Π. Αξαόπουλου διατηρεί σήµερα πέρα

από τον ∆ιασυνδεδεµένο Φ/Β Σταθµό, µία υβριδική εγκατάσταση 720Wp (φ/β-

ανεµογεννήτρια ) ενώ πραγµατοποιείται η αξιολόγηση λειτουργίας δύο µικρών φ/β

συστηµάτων, ενώ διαθέτει web-server. ( http://helios.teiath.gr).

Κατηγορία: 

Ημερομηνίες και ώρες: 

Πέμπτη, 12. Φεβρουάριος 2009 - 11:45 με Σάββατο, 14. Φεβρουάριος 2009 - 9:45

Διεύθυνση τέλεσης: 

Αγ. Σπυρίδωνος
ΤΚ 12243
  • Δήμος Αιγάλεω
    Νομός Αττικής-Δυτικού Τομέα Αθηνών