Κοινωνική Υπηρεσία του ΤΕΙ Αθήνας

Σκοπός της Κοινωνικής Συμβουλευτικής Υπηρεσίας είναι η στήριξη και βοήθεια των φοιτητών και προσωπικού του Τ.Ε.Ι Αθήνας στα πιθανά προσωπικά, ψυχολογικά ή κοινωνικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, παρέχεται συμβουλευτική σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο !!

Επιμέρους στόχους αποτελούν:
η πρόληψη μέσα από δράσεις και προγράμματα που διοργανώνει η υπηρεσία μας,
η υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων προκειμένου να ανιχνευτούν οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου στον πληθυσμό του Τ.Ε.Ι,
η ενσωμάτωση και διευκόλυνση φοιτητών με ειδικές δεξιότητες,
η ανάπτυξη και ενίσχυση δεξιοτήτων μάθησης,
η συνεργασία με διάφορους Φορείς και Ιδρύματα με ανάλογους επιστημονικούς στόχους.

Τηλέφωνο: 

+30-210538512